Chuyển tới nội dung

QUÁ TRÌNH KÝ VÀ KIỂM TRA CHỮ KÝ SỐ (P2)

Sau khi người ký hash nội dung văn bản hợp đồng thành chuỗi hash sau đó dùng private key ký lên hash đó tạo thành chữ ký số cipher hash A

Quá trình kiểm tra thông tin chữ ký số (Verification) sẽ diễn ra như sau : 

1. Người nhận sẽ nhận được văn bản hợp đồng bao gồm nội dung chính + chữ ký số “cipher hash A” . Lúc này người nhận sẽ tách riêng nội dung văn bản hợp đồng và chữ ký số ra xử lý độc lập. 

2. Ở phần nội dung văn bản hợp đồng, người nhận làm công việc giống người ký đó là ta sử dụng chương trình thuật toán băm (MD5 hoặc SHA) giống bên ký, băm văn bản word ra sẽ được 1 chuỗi ký tự duy nhất với độ dài cố định. 

Ta gọi là chuỗi H2 chẳng hạn sẽ đại diện cho chuỗi string hash của người nhận đã hash ra : (software) -> hash + word file -> string H2 

3. Người nhận sử dụng public key của người ký (signer public key) để giải mã chuỗi “cipher hash A” đính kèm trong văn bản hợp đồng ra được chuỗi “string H” : cipher hash A + public key người ký -> string H. 

4. Đối chiếu thông tin trùng khớp giữa string H và string H2. Nếu khớp nhau tức nội dung chính xác, không bị thay đổi nội dung, chính xác của người đã tạo ra văn bản và hoàn tất quá trình kiểm tra thông tin chữ ký số (verification).

—————————–

Nguồn: Admin tổng hợp