Chuyển tới nội dung

CẤU TRÚC CỦA WEB 3.0

Dưới đây là 4 yếu tố quan trọng kiến tạo nên Web 3.0:

 1. Ethereum Blockchain
  • Là các máy trạng thái cho phép truy cập toàn cầu và được duy trì bởi mạng lưới nút ngang hàng. Bởi vì Ethereum Blockchain không thuộc sở hữu của ai mà là của tất cả người dùng mạng, nên ai cũng có thể truy cập vào Ethereum Blockchain và ghi mã vào đó.
  • Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn có thể ghi, nhưng không thể cập nhật dữ liệu hiện có.
 2. Smart Contracts
  • Là những chương trình đang chạy trên máy trạng thái nhằm xác định logic sau các thay đổi trạng thái. Smart Contracts được viết bằng ngôn ngữ cấp cao bởi các nhà phát triển ứng dụng.
  • Một số ngôn ngữ được sử dụng có thể kể đến như: Vype, Solidity…
 3. Máy ảo Ethereum – EVM
  • Được sử dụng để thực thi logic được xác định bởi các Smart Contracts. Nhìn chung, vai trò chính của EVM chính là xử lý các thay đổi trạng thái tại máy trạng thái.
 4. Front End
  • Hay còn được gọi là giao diện người dùng. Front End đóng vai trò xác định logic giao diện người dùng và được kết nối với các Smart Contracts để xác định logic ứng dụng.

——————————–

Nguồn: Admin tổng hợp